Chăm sóc tóc giả đúng cách sẽ sử dụng tóc giả lâu hơn